Indulgence là gì

an occasion when you allow someone or yourself to have something enjoyable, especially more than is good for you:


Bạn đang xem: Indulgence là gì

All the pleasures and indulgences of the weekover are over, & I must get down lớn some serious hard work.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự myphammioskin.com.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


the attitude of allowing yourself or someone else to lớn have sầu something enjoyable, or the act of having something enjoyable:
I want eventually to lớn see a pension that provides not only for necessities but for indulgences as well.
Their betters could vì chưng what they pleased, but it was not for the working classes lớn have sầu such indulgences.
People are less encouraged lớn have sầu regard, for their immediate neighbours, và they have sầu more technical means of inflicting their indulgences on others.
They are not compelled day after day to suffer the indulgences of other cruel and rather selfish people.
Reckon up your deficiencies và petty indulgences as an accountant would your losses, and put them right & keep them right.
If we are being rather harsh, the key issue here is that those indulgences cannot continue indefinitely.
The unfortunate fact remains that it is from the practice of such indulgences as this that the courts derive sầu most of their work.
There are what are known as first-class misdemeanants, và indulgences are given lớn many persons who fall inkhổng lồ the class of political offenders.


Xem thêm: Nên Sử Dụng Phần Mềm Bán Hàng Excel, Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Excel

What is the use of telling that to lớn a poor boy, who never got a shilling for any of those occasional little indulgences lớn which he is perfectly entitled?
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả quan điểm của những chỉnh sửa viên myphammioskin.com.vn myphammioskin.com.vn hoặc của myphammioskin.com.vn University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập myphammioskin.com.vn English myphammioskin.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Công Viên Nước Đại Thế Giới: Hoạt Động Vui Chơi & Giá Vé Đại Thế Giới, Sài Gòn

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Blogs